Thumb f21498f80aead3a4318c2d33f58940f2d94617e4
426afbd7b2185db72742daa2bf5082f124ec8fb1

Andrea Bardoul

Ik collecteer omdat:

Ik na 4 netvliesloslatingen blind ben aan mijn re oog. En met mijn li oog nog maar 30 procent zie ondanks een articlens van -28.
11

donaties

€ 245

ingezameld